T4, 10 / 2018 8:14 sáng | ky

Chuyên đề: Sự điện li

Bài tập phương pháp bảo toàn điện tích

Bài 1: Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl, và d mol HCO3. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d

A. a + b = c + d        B. 2a + 2b = c + d

C. 40a + 24b = 35,5c + 61d        D. 2a + 2b = -c – d

Bài 2: Một dung dịch X gồm 0,25 mol CO32- , 0,1 mol Cl; 0,2 mol HCO3 và x mol Na+. Khối lượng chất tan có trong dd X là.

A. 49,5 gam        B. 49,15 gam        C. 50,5 gam        D. 62,7 gam

Bài 3: Cho 200 ml dd X chứa các ion NH4+, K+, SO42-, Cl với nồng độ tương ứng là 0,5M; 0,1M; 0,25M và a M. Biết rằng dd X được điều chế bằng cách hoà tan 2 muối vào nước. Khối lượng của 2 muối được lấy là

A. 6,6g (NH4)2SO4;7,45g KCl        B.6,6g (NH4)2SO4;1,49g KCl

C. 8,7g K2SO4;5,35g NH4Cl        D. 3,48g K2SO4;1,07g NH4Cl

Bài 4: Một dung dịch chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO 3(0,05 mol) và SO42- (x mol). Giá trị của x là

A. 0,050.        B. 0.070.        C. 0,030.        D. 0,045.

Bài 5: Một dung dịch chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và giá trị của y là

A. NO3 (0,03).        B. CO32- (0,015).        C. SO42- (0,01).        D. NH4+ (0,01)

Bài 6: Dung dịch X gồm: 0,09 mol Cl ,0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ và b mol SO42-. Khi cô cạn X thu được 7,715 gam muối khan. Giá trị của a và b lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.        B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 và 0,08.        D. 0,018 và 0,027.

Bài 7: Hoàn toàn 10g hỗn hợp X gồm Mg và Fe bằng dung dịch HCl 2M. Kết thúc thí nghiệm thu được dung dịch Y và 5,6 lit khí H2(đktc). Để kết tủa phản ứng hoàn toàn với dung dịch Y cần vừa đủ 300ml NaOH 2M. Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

A. 0,2 lít        B. 0,24 lít        C. 0,3 lít        D. 0,4 lít

Bài 8: Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,045 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kim loại. Và giải phóng khí NO duy nhất. Giá trị của x là    

A. 0,045        B. 0,09.        C. 0,135.        D. 0,18.

Đáp án và hướng dẫn giải

1. B 2. B 3. B 4. D
5. A 6. B 7. C 8. B

Bài 3: 0,5.1 + 0,1.1 = 0,25.2 + a ⇒ a = 0,1 M ⇒ mMuối.

Bài 4: Theo bảo toàn điện tích:

nCu2+ + nK+ = nNO3 + 2nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)

Bài 5: Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)na + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vì ion này tạo kết tủa với Mg2+

Bài 6: Theo bảo toàn điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b       (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04.23 + 0,09.35,5 + 96b = 7,715       (2)

Giải hệ (1) và (2) ⇒ a = 0,03 và b = 0,02

Bài 7: nNa+ = 0,3.0,2 = 0,6 mol

Dd sau phản ứng: Na+ và Cl. Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dung dịch này ta có: nNa+ = nCl = 0,6 mol ⇒ V = 0,6/0,2 = 0,3 lít

Bài 8: DD sau phản ứng chứa:Fe3+: x mol; Cu2+: 0,09; SO42-: (x + 0,045) mol

– Áp dụng định luật bảo toàn điện tích cho dd sau phản ứng ta có:

3x + 2.0,09 = 2(x + 0,045) → x = 0,09

Bài viết cùng chuyên mục