T4, 08 / 2018 10:00 sáng | ky

Bài tập: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa

Câu 1. Cho một chất điểm đang dao động điều hòa. Biết rằng quãng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đạt tốc độ 6π√2 cm/s đều bằng nhau và bằng 1 s. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 6√2 cm hoặc 24 cm.          B. 6 cm hoặc 12 cm.

C. 12 cm hoặc 24 cm.          D. 6√2 cm hoặc 12 cm.

Câu 2. Cho một chất điểm đang dao động điều hòa với tần số bằng 1 Hz, trong mỗi chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà tốc độ chuyển động của vật nhỏ hơn 5π√2 cm/s là 1/2 s. Tốc độ trung bình của chất điểm trong một chu kỳ là:

A. 20π cm/s.         B. 20 cm/s.         C. 40 cm/s.         D. 10π cm/s.

Câu 3. Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos5πt (t tính bằng s). Tính từ t = 0, khoảng thời gian ngắn nhất để gia tốc của vật có giá trị bằng một nửa gia tốc cực đại là

A. 1/15 s.          B. 1/3 s.         C. 1/6 s.          D. 2/15 s.

Câu 4. Một con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T và biên độ 10 cm. Biết trong một chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ của con lắc có gia tốc lớn hơn 2 m/s2 là T/3. Lấy π2 = 10. Tần số dao động của vật là

A. 3 Hz.          B. 1 Hz.         C. 4 Hz.         D. 2 Hz.

Câu 5. Một vật nhỏ dao động điều hòa với chu kỳ bằng 2 s. Biết rằng trong mỗi chu kì dao động, tổng thời gian mà vận tốc của vật có giá trị trong khoảng từ –5π cm/s đến 5π√3 cm/s bằng 1 s. Tốc độ trung bình của vật trong một chu kỳ dao động bằng

A. 20 cm/s.         B. 10 cm/s.         C. 40 cm/s.         D. 8 cm/s.

Câu 6. Cho một chất điểm đang dao động điều hòa. Biết rằng quãng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đạt tốc độ 50π cm/s đều bằng nhau và bằng 0,1 s. Tốc độ trung bình của vật trong mỗi chu kỳ dao động có thể nhận giá trị

A. 1 m/s hoặc √2 m/s.         B. 1 m/s hoặc 2√2 m/s.

C. 10 cm/s hoặc 10√2 cm/s.          D. 2 m/s hoặc √2 m/s.

Câu 7. Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ bằng 3 cm và tần số bằng 4 Hz. Khoảng thời ngắn nhất tính từ thời điểm vật có vận tốc bằng 12π cm/s đến thời điểm vật có gia tốc bằng 96π2 cm/s2 là

A. 1/12 s.         B. 1/16 s.         C. 1/24 s.         D. 1/48 s.

Đáp án

1. A 2. B 3. D 4. B 5. A 6. A 7. D
Bài viết cùng chuyên mục