T3, 08 / 2018 10:22 sáng | ky

Bài tập: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được

Câu 1. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(5πt – π/2)cm. Quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian 1,55s tính từ lúc xét dao động là:

A. 140 + 5√2 cm          B. 160 – 5√2 cm

C. 150√2 cm          D. 160 + 5√2 cm

Câu 2. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = Acos(ωt + π/3). Biết quãng đường vật đi được trong thời gian 1(s) là 2A và trong 2/3 s đầu tiên là 9cm. Giá trị của A và ω là

A. 9cm và π rad/s.          B. 12 cm và 2π rad/s

C. 6cm và π rad/s.          D. 12cm và π rad/s.

Câu 3. Quả cầu của con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/2) cm. Quãng đường quả cầu đi được trong khoảng thời gian từ t1 = 2 s đến t2 = 4,25s đầu tiên là:

A. S = 16 + √2cm          B. S = 18cm

C. S = 16 + 2√2 cm          D. S = 16 + 2√3 cm

Câu 4. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 6cos(4πt + π/3) cm. Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm t = 1,5s đến t = 3s?

A. 38,42cm          B. 39,99cm

C. 39,80cm          D. Giá trị khác

Câu 5. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/3) cm. Xác định quãng đường vật đi được sau 7T/12 s kể từ thời điểm ban đầu?

A. 12cm         B. 10 cm          C. 20 cm          D. 12,5 cm

Câu 6. Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(6πt + π/3) sau 7T/12 vật đi được quãng đường 10cm. Tính biên độ dao động của vật.

A. 5cm          B. 4cm          C. 3cm         D. 6cm

Câu 7. Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(6πt + π/4) cm. Sau T/4 kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là 10 cm. Tìm biên độ dao động của vật?

A. 5 cm         B. 4√2 cm         C. 5√3 cm          D. 8 cm

Câu 8. Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8πt + π/4) tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian T/8 kể từ thời điểm ban đầu?

A. A √2/2          B. A/2         C. A √3/2          D. A √2

Câu 9. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ A = 5 cm. Xác định quãng đường lớn nhất vật đi được trong 1/3 s.

A. 2,5 cm          B. 10 cm         C. 5 cm         D. 5 cm

Câu 10. Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8πt + π/6) tính quãng đường vật đi được sau khoảng thời gian T/4 kể từ thời điểm ban đầu?

A. A√2/2          B. A/2 + A√2/2         C. A/2 + A         D. A/2 + A√3/2

Câu 11. Vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(8πt + π/6). Sau một phần tư chu kỳ kể từ thời điểm ban đầu vật đi được quãng đường là bao nhiêu?

A. A√3/2 – A/2         B. A/2 + A√2/2          C. A/2 + A          D. A/2 + A√3/2

Câu 12. Vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt + π/6) cm. Tìm quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian Δt = T/6

A. 5 cm          B. 5 √2cm         C. 5 √3 cm         D. 10 cm

Đáp án

1. C 2. C 3. C 4. D 5. D 6. B 7. C 8. A 9. D 10. C 11. D 12. A
Bài viết cùng chuyên mục