T4, 08 / 2018 9:50 sáng | ky

Bài tập: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/3?

bai-tap-toc-do-trung-binh-va-van-toc-trung-binh-trong-dao-dong-dieu-hoa-1

Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/6?

bai-tap-toc-do-trung-binh-va-van-toc-trung-binh-trong-dao-dong-dieu-hoa-2

Câu 3: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình nhỏ nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/3?

bai-tap-toc-do-trung-binh-va-van-toc-trung-binh-trong-dao-dong-dieu-hoa-3

Câu 4: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình lớn nhất vật có thể đạt được trong 2T/3?

bai-tap-toc-do-trung-binh-va-van-toc-trung-binh-trong-dao-dong-dieu-hoa-4

Câu 5: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tính tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong 3T/4?

bai-tap-toc-do-trung-binh-va-van-toc-trung-binh-trong-dao-dong-dieu-hoa-5

Câu 6. Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 4 s, biên độ dao động A = 10 cm. Tìm vận tốc trung bình của vật trong một chu kỳ:

A. 0 cm/s         B. 10 cm/s          C. 5 cm/s          D. 8 cm/s

Câu 7. Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox có vận tốc bằng 0 tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 và t2 = 2,5s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16cm/s. Toạ độ chất điểm tại thời điểm t = 0 là

A. -8 cm         B. -4 cm          C. 0 cm          D. -3 cm

Câu 8. Một chất điểm đang dao động với phương trình: x = 6cos10πt(cm). Tính tốc độ trung bình của chất điểm sau 1/4 chu kì tính từ khi bắt đầu dao động và tốc độ trung bình sau nhiều chu kỳ dao động

A. 1,2m/s và 0          B. 2m/s và 1,2m/s          C. 1,2m/s và 1,2m/s         D. 2m/s và 0

Câu 9. Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T. Trong khoảng thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = – A/2, chất điểm có tốc độ trung bình là

bai-tap-toc-do-trung-binh-va-van-toc-trung-binh-trong-dao-dong-dieu-hoa-6

Đáp án

1. C 2. D 3. B 4. C 5. C 6. A 7. D 8. C 9. B
Bài viết cùng chuyên mục