T2, 08 / 2018 3:57 sáng | ky

Mục lục Chuyên đề Hóa học 10
Chuyên đề: Nguyên tử
Tổng hợp Lý thuyết chương Nguyên tử

Lý thuyết: Thành phần nguyên tử

Lý thuyết: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị

Lý thuyết: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Lý thuyết: Cấu hình electron nguyên tử

Các dạng bài tập chương Nguyên tử

Dạng 1: Bài tập cấu tạo nguyên tử

Dạng 2: Bài tập thành phần nguyên tử

Dạng 3: Bài tập cấu hình electron

Dạng 4: Bài tập lớp và phân lớp

Dạng 5: Bài tập đồng vị, nguyên tử khối, nguyên tử khối trung bình

Bài tập chương Nguyên tử (có đáp án)

Chuyên đề: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
Tổng hợp Lý thuyết chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lý thuyết: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lý thuyết: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử

Lý thuyết: Sự biến đổi tuần hoàn một số tính chất của các nguyên tố

Lý thuyết: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Các dạng bài tập chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Dạng 1: Bài tập về thành phần nguyên tố trong hợp chất

Dạng 2: Mối quan hệ giữa cấu hình e và vị trí, cấu tạo

Dạng 3: Bài tập về sự biến thiên tính chất của các nguyên tố hóa học

Dạng 4: Bài tập xác định tên nguyên tố dựa vào đặc điểm chu kì, nhóm

Dạng 5: Xác định nguyên tố thuộc 2 nhóm A liên tiếp trong Bảng HTTH

Dạng 6: Xác định 2 nguyên tố thuộc 2 chu kì liên tiếp

Dạng 7: Xác định nguyên tố thông qua nguyên tử khối

Bài tập chương Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Định luật tuần hoàn (có đáp án)

Chuyên đề: Liên kết hóa học
Tổng hợp Lý thuyết chương Liên kết hóa học

Lý thuyết: Liên kết ion

Lý thuyết: Liên kết cộng hóa trị

Tổng hợp Lý thuyết: Các loại liên kết hóa học

Lý thuyết: Sự lai hóa – Sự xen phủ – Sự tạo thành liên kết

Lý thuyết: Hóa trị và số oxi hóa

Các dạng bài tập chương Liên kết hóa học

Dạng 1: Bài tập liên kết ion

Dạng 2: Bài tập liên kết cộng hóa trị

Dạng 3: Bài tập viết công thức cấu tạo của các phân tử

Dạng 4: Bài tập hóa trị và số oxi hóa

Bài tập chương Liên kết hóa học (có đáp án)

Chuyên đề: Phản ứng oxi hóa – khử
Tổng hợp Lý thuyết chương Phản ứng oxi hóa, khử

Lý thuyết: Phản ứng hóa học – Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ

Lý thuyết: Phản ứng oxi hóa khử

Các dạng bài tập chương Phản ứng oxi hóa, khử

Dạng 1: Xác định loại phản ứng

Dạng 2: Xác định chất khử, chất oxi hóa trong phản ứng hóa học

Dạng 3: Phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Dạng 4: Các dạng bài tập về oxi hóa – khử

Bài tập chương Phản ứng hóa học (có đáp án)

Chuyên đề: Nhóm Halogen
Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Halogen

Lý thuyết: Khái quát về nhóm Halogen

Lý thuyết: Clo

Lý thuyết: Hidro clorua – Axit Clohidric (HCl) và muối clorua

Lý thuyết: Hợp chất chứa Oxi của Clo

Lý thuyết: Flo

Lý thuyết: Brom

Lý thuyết: Iot

Lý thuyết: Nhận biết Nhóm Halogen

Các dạng bài tập chương Nhóm Halogen

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Halogen

Dạng 2: Bài tập nhận biết, tách chất Nhóm Halogen

Dạng 3: Hoàn thành phương trình hóa học về Halogen

Dạng 4: Bài tập về nhóm Halogen

Bài tập chương Nhóm Halogen (có đáp án)

Halogen trong đề thi đại học (có đáp án)

Chuyên đề: Nhóm Oxi – Lưu huỳnh
Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Oxi, Lưu huỳnh

Lý thuyết: Khái quát về nhóm Oxi

Lý thuyết: Oxi – Ozon

Lý thuyết: Lưu huỳnh

Lý thuyết: Hidro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit

Lý thuyết: Axit sunfuric – Muối sunfat

Lý thuyết: Hợp chất của Lưu huỳnh

Các dạng bài tập chương Nhóm Oxi, Lưu huỳnh

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế Oxi, Lưu huỳnh

Dạng 2: Bài tập nhận biết Oxi, Lưu huỳnh

Dạng 3: Bài tập hoàn thành phương trình phản ứng Oxi, Lưu huỳnh

Dạng 4: Bài tập về Oxi – Ozon

Dạng 5: Bài tập về hợp chất của lưu huỳnh

Dạng 6: Bài tập về SO2, H2S, SO3 hoặc H2SO4 phản ứng với dung dịch kiềm

Dạng 7: Bài tập về S, H2S và muối sunfua

Dạng 8: Bài tập về Axit Sunfuric H2SO4

Bài tập chương Nhóm Oxi – Lưu huỳnh (có đáp án)

Chuyên đề: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Tổng hợp Lý thuyết chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Lý thuyết: Tốc độ phản ứng hóa học

Lý thuyết: Cân bằng hóa học

Lý thuyết: Hằng số cân bằng

Các dạng bài tập chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Dạng 1: Bài tập Lý thuyết về tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Dạng 2: Bài tập về tốc độ phản ứng

Dạng 3: Bài tập về cân bằng hóa học

Bài tập chương Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học (có đáp án)

Tốc độ phản ứng trong đề thi đại học (có đáp án)