T2, 08 / 2018 3:37 sáng | ky

Mục lục Chuyên đề Hóa học 11

Chuyên đề: Sự điện li
Tổng hợp Lý thuyết chương Sự điện li

Lý thuyết: Sự điện li
Lý thuyết: Axit, bazo, muối
Lý thuyết: pH của dung dịch
Lý thuyết: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

Các dạng bài tập chương Sự điện li

Dạng 1: Bài tập lý thuyết về sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
Bài tập sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
Dạng 2: Phương pháp bảo toàn điện tích
Bài tập phương pháp bảo toàn điện tích
Dạng 3: Phương pháp tính pH
Bài tập phương pháp tính PH
Dạng 4: Các dạng bài tập về sự điện li
Bài tập về sự điện li
Dạng 5: Dạng bài tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
Bài tập phản ứng trao đổi ion trong dung dịch
Dạng 6: Phản ứng thủy phân muối
Bài tập phản ứng thủy phân muối

Chuyên đề: Nhóm Nitơ, Photpho
Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Nitơ, Photpho

Lý thuyết: Khái quát Nhóm Nitơ
Lý thuyết: Nitơ
Lý thuyết: Amoniac và muối amoni
Lý thuyết: Axit nitric và muối nitrat
Lý thuyết: Photpho
Lý thuyết: Axit Photphoric và muối Photphat
Lý thuyết: Phân bón hóa học

Các dạng bài tập chương Nhóm Nitơ, Photpho

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học và phương pháp điều chế N2, NH3, HNO3, muối nitrat
Dạng 2: Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ
Bài tập Phương pháp nhận biết các chất trong Nhóm Nitơ
Dạng 3: Viết và cân bằng phương trình hóa học Nhóm Nitơ
Bài tập viết và cân bằng phương trình hóa học Nhóm Nitơ
Dạng 4: Các dạng bài tập về Amoni
Bài tập về Amoni
Dạng 5: Các dạng bài tập về axit nitric
Dạng 6: Nhiệt phân muối nitrat
Bài tập về axit nitric, Muối nitrat
Dạng 7: Bài tập về axit phophoric
Dạng 8: Bài tập về phân bón
Bài tập tổng hợp axit phophoric và phân bón

Chuyên đề: Nhóm Cacbon, Silic
Tổng hợp Lý thuyết chương Nhóm Cacbon, Silic

Lý thuyết: Cacbon
Lý thuyết: Hợp chất của Cacbon
Lý thuyết: Silic và hợp chất của Silic

Các dạng bài tập chương Nhóm Cacbon, Silic

Dạng 1: Bài tập lý thuyết về tính chất hóa học của Cacbon, Silic
Dạng 2: Bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm
Bài tập CO2 + Kiềm
Dạng 3: Bài toán khử oxit kim loại bằng C và CO
Bài tập khử oxit kim loại bằng C và CO
Dạng 4: Các dạng bài tập về muối Cacbonat
Bài tập về muối Cacbonat
Dạng 5: Các dạng bài tập về Silic và hợp chất
Bài tập Silic và hợp chất

Chuyên đề: Đại cương về hóa học hữu cơ
Tổng hợp Lý thuyết chương Đại cương về hóa học hữu cơ

Lý thuyết: Khái quát về hóa học hữu cơ
Lý thuyết: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Lý thuyết: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Lý thuyết: Phản ứng hữu cơ
Lý thuyết: Tên gọi của hợp chất hữu cơ

Các dạng bài tập chương Đại cương về hóa học hữu cơ

Dạng 1: Bài tập lý thuyết về hợp chất hữu cơ
Dạng 2: Dạng bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ
Bài tập gọi tên hợp chất hữu cơ
Dạng 3: Các viết đồng phân của hợp chất hữu cơ
Bài tập viết đồng phân hợp chất hữu cơ
Dạng 4: Xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ
Bài tập xác định công thức hóa học hợp chất hữu cơ
Dạng 5: Xác định hàm lượng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ
Bài tập xác định hàm lượng nguyên tố trong hợp chất hữu cơ

Chuyên đề: Hidrocacbon no
Tổng hợp Lý thuyết chương Hidrocacbon no

Lý thuyết: Ankan
Lý thuyết: Xicloankan

Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no

Dạng 1: Dạng bài tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan
Bài tập về đồng phân, gọi tên Ankan, Xicloankan
Dạng 2: Phản ứng halogen hóa Ankan
Bài tập phản ứng halogen hóa Ankan
Dạng 3: Phản ứng oxi hóa ankan
Bài tập phản ứng oxi hóa ankan
Dạng 4: Phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
Bài tập phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan
Dạng 5: Các dạng bài tập về Xicloankan
Bài tập xicloankan

Chuyên đề: Hidrocacbon không no
Tổng hợp Lý thuyết chương Hidrocacbon không no

Lý thuyết: Anken
Lý thuyết: Ankadien
Lý thuyết: Ankin

Các dạng bài tập chương Hidrocacbon không no

Dạng 1: Bài tập tính chất hóa học của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 2: Dạng bài tập Đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
Bài tập đồng phân, danh pháp của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 3: Phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin
Bài tập phản ứng cộng của Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 4: Phản ứng đốt cháy của Anken, Ankađien, Ankin
Bài tập phản ứng đốt cháy Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 5: Phản ứng oxi hóa Anken, Ankađien, Ankin
Bài tập phản ứng oxi hóa Anken, Ankađien, Ankin
Dạng 6: Phản ứng tráng gương của Ankin
Bài tập phản ứng tráng gương của Ankin

Chuyên đề: Hidrocacbon thơm, Nguồn Hidrocacbon thiên nhiên
Tổng hợp Lý thuyết chương Hidrocacbon thơm

Lý thuyết: Benzen và đồng đẳng
Lý thuyết: Stiren – Naphtalen
Lý thuyết: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Các dạng bài tập chương Hidrocacbon thơm

Dạng 1: Cách viết đồng phân, gọi tên Benzen và đồng đẳng
Bài tập cách viết đồng phân, gọi tên Benzen và đồng đẳng
Dạng 2: Nhận biết, điều chế Benzen và đồng đẳng
Bài tập Nhận biết, điều chế Benzen và đồng đẳng
Dạng 3: Dạng bài tập tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
Bài tập về tính chất hóa học của Benzen và đồng đẳng
Dạng 4: Phản ứng thế của Benzen
Bài tập phản ứng thế của Benzen và đồng đẳng
Dạng 5: Phản ứng trùng hợp của Stiren
Bài tập phản ứng trùng hợp Stiren
Dạng 6: Phản ứng oxi hóa Benzen và đồng đẳng
Bài tập phản ứng oxi hóa Benzen và đồng đẳng
Dạng 7: Nguồn hidrocacbon thiên nhiên
Bài tập nguồn hidrocacbon thiên nhiên

Chuyên đề: Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol
Tổng hợp Lý thuyết chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Lý thuyết: Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Lý thuyết: Ancol
Lý thuyết: Phenol

Các dạng bài tập chương Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol

Dạng 1: Bài tập lý thuyết về dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Dạng 2: Cách viết đồng phân, gọi tên dẫn xuất halogen
Dạng 3: Cách viết đồng phân, gọi tên Ancol, Phenol
Bài tập cách viết đồng phân, gọi tên Ancol, Phenol, dẫn xuất halogen
Dạng 4: Bài tập về dẫn xuất halogen
Bài tập dẫn xuất halogen
Dạng 5: Ancol phản ứng với kim loại kiềm
Dạng 6: Phenol phản ứng với kim loại kiềm và dung dịch kiềm
Bài tập Ancol, Phenol phản ứng với kim loại kiềm
Dạng 7: Phản ứng tách nước của Ancol
Bài tập phản ứng tách nước của Ancol
Dạng 8: Phản ứng oxi hóa ancol
Bài tập phản ứng oxi hóa ancol
Dạng 9: Độ rượu – Điều chế, nhận biết Ancol
Bài tập Độ rượu – Điều chế, nhận biết Ancol

Chuyên đề: Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Tổng hợp Lý thuyết chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Lý thuyết: Anđehit
Lý thuyết: Xeton
Lý thuyết: Axit cacboxylic

Các dạng bài tập chương Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic

Dạng 1: Bài tập về tính chất hóa học của Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Dạng 2: Đồng phân, gọi tên Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Bài tập về đồng phân, gọi tên Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Dạng 3: Phản ứng tráng gương của Anđehit
Bài tập phản ứng tráng gương của Anđehit
Dạng 4: Bài tập về phản ứng cộng H2 của Anđehit
Bài tập phản ứng cộng H2 của Anđehit
Dạng 5: Phản ứng oxi hóa không hoàn toàn Anđehit
Dạng 6: Phản ứng oxi hóa hoàn toàn Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Bài tập phản ứng oxi hóa Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Dạng 7: Dạng bài tập tính axit của axit cacboxylic
Bài tập tính axit của axit cacboxylic
Dạng 8: Phản ứng este hóa
Bài tập phản ứng este hóa
Dạng 9: Điều chế, nhận biết Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic
Bài tập điều chế, nhận biết Anđehit, Xeton, Axit Cacboxylic