T4, 09 / 2018 4:44 sáng | ky

Mục lục Chuyên đề Sinh học 11

Chuyên đề: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Vận chuyển các chất trong cây
Thoát hơi nước ở thực vật
Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với sự sống của thực vật
Trao đổi nitơ ở thực vật
Khái quát về quang hợp
Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM
Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Vai trò của quang hợp đối với năng suất cây trồng
Hô hấp ở thực vật
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 4)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 6)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 7)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 8)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 9)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật (phần 10)

Chuyên đề: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật

Tiêu hoá ở động vật
Hô hấp ở động vật
Tuần hoàn máu
Cân bằng nội môi
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật (phần 4)

Chuyên đề: Cảm ứng ở thực vật

Hướng động
Ứng động
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở thực vật (phần 2)

Chuyên đề: Cảm ứng ở động vật

Cảm ứng ở động vật
Điện sinh học
Quá trình truyền tin qua xináp
Tập tính của động vật
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Cảm ứng ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Cảm ứng ở động vật (phần 4)

Chuyên đề: Sinh trưởng ở thực vật

Sinh trưởng ở thực vật
Hoocmôn thực vật
Phát triển ở thực vật có hoa
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở thực vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở thực vật (phần 3)

Chuyên đề: Sinh trưởng ở động vật

Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh trưởng ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh trưởng ở động vật (phần 2)

Chuyên đề: Sinh sản ở thực vật

Sinh sản vô tính ở thực vật
Sinh sản hữu tính ở thực vật
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở thực vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở thực vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở thực vật (phần 2)

Chuyên đề: Sinh sản ở động vật

Sinh sản vô tính ở động vật
Sinh sản hữu tính ở động vật
Cơ chế điều hoà sinh sản
Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 1)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 2)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 3)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 4)
Bài tập tự luận: Sinh sản ở động vật (phần 5)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 1)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 2)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 3)
Bài tập trắc nghiệm: Sinh sản ở động vật (phần 4)