T6, 08 / 2018 2:46 sáng | ky

Mục lục Lý thuyết – Bài tập Vật Lí 12

Chuyên đề: Dao động cơ

Chuyên đề: Dao động điều hòa

Dạng 1: Xác định các đại lượng trong dao động điều hòa

Bài tập: Xác định các đại lượng trong dao động điều hòa

Dạng 2: Mối quan hệ giữa x, v, a, f trong dao động điều hòa

Bài tập: Mối quan hệ giữa x, v, a, f trong dao động điều hòa

Dạng 3: Viết phương trình dao động điều hòa

Bài tập: Viết phương trình dao động điều hòa

Dạng 4: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n

Bài tập: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n

Dạng 5: Tìm li độ của vật tại thời điểm t

Bài tập: Tìm li độ của vật tại thời điểm t

Dạng 6: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được

Bài tập: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được

Dạng 7: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

Bài tập: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa

Dạng 8: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa

Bài tập: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa

Chuyên đề: Con lắc lò xo

Dạng 1: Tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo

Bài tập tính chu kì, tần số của Con lắc lò xo

Dạng 2: Tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

Bài tập: Tính chiều dài con lắc lò xo, Lực đàn hồi, Lực phục hồi

Dạng 3: Tính năng lượng của Con lắc lò xo

Bài tập: Tính năng lượng của Con lắc lò xo

Dạng 4: Viết phương trình dao động của Con lắc lò xo

Bài tập: Viết phương trình dao động của Con lắc lò xo

Chuyên đề: Con lắc đơn

Dạng 1: Viết phương trình dao động của Con lắc đơn

Bài tập: Viết phương trình dao động của Con lắc đơn

Dạng 2: Chu kì con lắc đơn thay đổi

Bài tập: Chu kì con lắc đơn thay đổi

Dạng 3: Con lắc trùng phùng

Bài tập: Con lắc trùng phùng

Dạng 4: Năng lượng con lắc đơn và lực căng dây

Bài tập: Năng lượng con lắc đơn và lực căng dây

Chuyên đề: Tổng hợp giao động điều hòa

Dạng 1: Tổng hợp dao động điều hòa

Bài tập: Tổng hợp dao động điều hòa

Dạng 2: Tìm điều kiện để biên độ A, A1, A2 đạt cực đại, cực tiểu

Bài tập: Tìm điều kiện để biên độ A, A1, A2 đạt cực đại, cực tiểu

Chuyên đề: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

Lý thuyết – Phương pháp giải: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

Bài tập: Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, dao động duy trì

Chương đề: Sóng cơ và sóng âm

Chuyên đề: Đại cương về sóng cơ

Dạng 1: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Bài tập: Xác định các đại lượng đặc trưng của sóng

Dạng 2: Cách viết phương trình sóng

Bài tập viết phương trình sóng

Chuyên đề: Giao thoa sóng

Dạng 1: Viết phương trình giao thoa sóng, Tìm biên độ sóng tại 1 điểm

Bài tập: Viết phương trình giao thoa sóng, Tìm biên độ sóng tại 1 điểm

Dạng 2: Cách xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

Bài tập: Xác định số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu

Dạng 3: Điểm M có tính chất đặc biệt trong Giao thoa sóng

Bài tập: Điểm M có tính chất đặc biệt trong Giao thoa sóng

Chuyên đề: Sóng dừng

Lý thuyết – Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng dừng

Bài tập về sóng dừng

Chuyên đề: Sóng âm

Lý thuyết – Phương pháp giải: Các dạng bài tập về sóng âm

Bài tập về sóng âm

Chuyên đề: Dòng điện xoay chiều

Chuyên đề: Đại cương về dòng điện xoay chiều

Dạng 1: Xác định từ thông và suất điện động

Bài tập: Xác định từ thông và suất điện động

Dạng 2: Xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

Bài tập: Xác định các đại lượng đặc trưng của dòng điện xoay chiều

Dạng 3: Áp dụng mối liên hệ giữa dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa

Bài tập: Áp dụng mối liên hệ giữa dòng điện xoay chiều và dao động điều hòa

Dạng 4: Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn

Bài tập: Điện lượng chuyển qua tiết diện dây dẫn

Chuyên đề: Mạch điện xoay chiều chỉ có 1 phần tử

Dạng 1: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R

Bài tập: Mạch điện xoay chiều chỉ có điện trở thuần R

Dạng 2: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L

Bài tập: Mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần L

Dạng 3: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

Bài tập: Mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện C

Chuyên đề: Mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp

Dạng 1: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

Bài tập: Tính tổng trở của đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

Dạng 2: Viết biểu thức dòng điện, hiệu điện thế

Bài tập: Viết biểu thức dòng điện, hiệu điện thế

Dạng 3: Bài toán cộng hưởng điện

Bài tập về cộng hưởng điện

Chuyên đề: Công suất của mạch điện xoay chiều

Công suất của dòng điện xoay chiều

Bài tập: Công suất của dòng điện xoay chiều

Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều

Bài tập: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều

Chuyên đề: Mạch điện xoay chiều có R, L, C, f, ω thay đổi

Dạng 1: Mạch điện xoay chiều có R thay đổi

Bài tập mạch điện xoay chiều có R thay đổi

Dạng 2: Mạch điện xoay chiều có L thay đổi

Bài tập mạch điện xoay chiều có L thay đổi

Dạng 3: Mạch điện xoay chiều có C thay đổi

Bài tập mạch điện xoay chiều có C thay đổi

Dạng 4: Mạch điện xoay chiều có f thay đổi

Bài tập mạch điện xoay chiều có f thay đổi

Chuyên đề: Phương pháp giản đồ vectơ trong dòng điện xoay chiều

Lý thuyết – Phương pháp giải: Phương pháp giản đồ vectơ

Bài tập: Phương pháp giản đồ vectơ

Chuyên đề: Máy phát điện – Máy biến áp – Truyền tải điện năng

Dạng 1: Máy phát điện xoay chiều

Bài tập máy phát điện xoay chiều

Dạng 2: Máy biến áp

Bài tập: Máy biến áp

Dạng 3: Truyền tải điện năng

Bài tập truyền tải điện năng

Chuyên đề: Dao động và sóng điện từ

Chuyên đề: Mạch dao động

Dạng 1: Chu kỳ, tần số trong mạch dao động

Bài tập: Chu kỳ, tần số trong mạch dao động

Dạng 2: Điện tích, dòng điện, hiệu điện thế trong mạch dao động

Bài tập: Điện tích, dòng điện, hiệu điện thế trong mạch dao động

Dạng 3: Mạch dao động LC tắt dần

Bài tập: Mạch dao động LC tắt dần

Chuyên đề: Điện từ trường

Chuyên đề: Sóng điện từ – Thông tin liên lạc

Dạng 1: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

Bài tập: Tìm các đại lượng đặc trưng của sóng điện từ

Dạng 2: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

Bài tập: Tìm khoảng giới hạn cho mạch chọn sóng

Dạng 3: Tụ xoay có điện dung thay đổi

Bài tập: Tụ xoay có điện dung thay đổi

Chuyên đề: Sóng ánh sáng

Chuyên đề: Tán sắc ánh sáng

Lý thuyết – Phương pháp giải: Tán sắc qua lăng kính

Bài tập: Tán sắc qua lăng kính

Chuyên đề: Giao thoa ánh sáng

Giao thoa ánh sáng là gì ?

Dạng 1: Giao thoa với ánh sáng đơn sắc

Giao thoa với ánh sáng đơn sắc (tiếp)

Bài tập Giao thoa ánh sáng đơn sắc

Dạng 2: Giao thoa với ánh sáng đa sắc

Bài tập Giao thoa ánh sáng đa sắc

Dạng 3: Giao thoa với ánh sáng trắng

Chuyên đề: Quang Phổ

Lý thuyết – Phương pháp giải về Quang phổ

Bài tập về Quang phổ

Chuyên đề: Lượng tử ánh sáng

Chuyên đề: Hiện tượng quang điện ngoài

Dạng 1: Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

Bài tập: Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng

Dạng 2: Công suất nguồn bức xạ, hiệu suất lượng tử

Bài tập: Công suất nguồn bức xạ, hiệu suất lượng tử

Dạng 3: Electron quang điện chuyển động trong điện từ trường

Bài tâp: Electron quang điện chuyển động trong điện từ trường

Chuyên đề: Tia X

Lý thuyết – Phương pháp giải về Tia X

Bài tập về Tia X

Chuyên đề: Mẫu nguyên tử Bo – Quang phổ vạch của Hidro

Lý thuyết – Phương pháp giải về Mẫu nguyên tử Bo và Quang phổ vạch của Hidro

Bài tập: Mẫu nguyên tử Bo và Quang phổ vạch của Hidro

Chuyên đề: Hiện tượng quang – Phát quang – Tia laze

Lý thuyết – Phương pháp giải: Hiện tượng quang – Phát quang, tia laze

Bài tập: Hiện tượng quang – Phát quang, tia laze

Chuyên đề: Hạt nhân nguyên tử

Chuyên đề: Cấu tạo hạt nhân – Năng lượng liên kết

Lý thuyết – Phương pháp giải: Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết

Bài tập Cấu tạo hạt nhân – Độ hụt khối – Năng lượng liên kết

Chuyên đề: Phóng xạ

Dạng 1: Viết phương trình phóng xạ

Bài tập: Viết phương trình phóng xạ

Dạng 2: Tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ

Bài tập: Tính lượng chất phóng xạ, tuổi phóng xạ, độ phóng xạ

Chuyên đề: Phản ứng hạt nhân

Dạng 1: Viết phương trình phản ứng hạt nhân

Bài tập: Viết phương trình phản ứng hạt nhân

Dạng 2: Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân

Bài tập: Tính năng lượng của phản ứng hạt nhân

Dạng 3: Tính động năng, động lượng trong phản ứng hạt nhân

Bài tập: Tính động năng, động lượng trong phản ứng hạt nhân

Chuyên đề: Phản ứng phân hạch – Phản ứng nhiệt hạch

Lý thuyết – Phương pháp giải: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch

Bài tập: Phản ứng phân hạch, phản ứng nhiệt hạch