T2, 10 / 2018 8:01 sáng | ky

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Công thức về chuyên đề tính quy luật của hiện tượng di truyền (1)

   1. Số loại giao tử

    – Một tế bào sinh dục đực khi giảm phân cho ra hai loại giao tử

    – Một tế bào sinh dục cái giảm phân cho ra 1 tế bào trứng

    – Một cơ thể dị hợp n cặp gen, các gen nằm trên các NST khác nhau thì giảm phân sẽ tạo ra tối đa 2n loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau.

   2. Số kiểu tổ hợp giao tử

   Số kiểu tổ hợp = số loại giao tử đực x số loại giao tử cái

   Khi một cơ thể có n cặp gen dị hợp tự thụ phấn, trội – lặn hoàn toàn, mỗi gen quy định 1 tính trạng, thế hệ lai thu được:

   Số loại giao tử được tạo ra: 2n (loại)

   Số kiểu tổ hợp giao tử: 4n

   Số lượng các loại kiểu gen: 3n

   Tỉ lệ phân li kiểu gen: (1:2:1)n

   Tỉ lệ phân li kiểu hình: (3:1)n

Bài viết cùng chuyên mục