T2, 08 / 2018 3:46 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 10 nâng cao

Chương 1: Nguyên tử

Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học
Bài 3: Đồng vị. Nguyên tử khối và nguyên tử khối trung bình
Bài 4: Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
Bài 5: Luyện tập về: thành phần cấu tạo nguyên tử. Khối lượng của nguyên tử. Obitan nguyên tử
Bài 6: Lớp và phân lớp electron
Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên tử. Cấu hình electron nguyên tử
Bài 8: Luyện tập chương 1

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 9: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 10: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electorn nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 11: Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tố hóa học
Bài 12: Sự biến đổi tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 14: Luyện tập chương 2
Bài 15: Bài thực hành số 1

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 16: Khái niệm về liên kết hóa học. Liên kết ion
Bài 17: Liên kết cộng hóa trị
Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn, liên kết đôi và liên kết ba
Bài 19: Luyện tập về liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Lai hóa các obitan nguyên tử
Bài 20: Tinh thể nguyên tử. Tinh thể phân tử
Bài 21: Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học
Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa
Bài 23: Liên kết kim loại
Bài 24: Luyện tập chương 3

Chương 4: Phản ứng hóa học

Bài 25: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 27: Luyện tập chương 4
Bài 28: Bài thực hành số 2: Phản ứng oxi hóa – khử

Chương 5: Nhóm halogen

Bài 29: Khái quát về nhóm halogen
Bài 30: Clo
Bài 31: Hiđro clorua – Axit clohiđric
Bài 32: Hợp chất có oxi của clo
Bài 33: Luyện tập về clo và hợp chất của clo
Bài 34: Flo
Bài 35: Brom
Bài 36: Iot
Bài 37: Luyện tập chương 5
Bài 38: Bài thực hành số 3: Tính chất của các halogen
Bài 39: Bài thực hành số 4: Tính chất các hợp chất của halogen

Chương 6: Nhóm oxi

Bài 40: Khái quát về nhóm oxi
Bài 41: Oxi
Bài 42: Ozon và hiđro peoxit
Bài 43: Lưu huỳnh
Bài 44: Hiđro sunfua
Bài 45: Hợp chất có oxi của lưu huỳnh
Bài 46: Luyện tập chương 6
Bài 47: Bài thực hành số 5: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Bài 48: Bài thực hành số 6: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 50: Cân bằng hóa học
Bài 51: Luyện tập. Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Bài 52: Bài thực hành số 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học