T2, 08 / 2018 4:01 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 10

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử – Nguyên tố hóa học – Đồng vị
Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5: Cấu hình electron
Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử

Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn

Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học

Chương 3: Liên kết hóa học

Bài 12: Liên kết ion – Tinh thể ion
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học

Chương 4: Phản ứng oxi hóa – khử

Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử

Chương 5: Nhóm Halogen

Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
Bài 22: Clo
Bài 23: Hiđro clorua – Axit clohiđric và muối clorua
Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 25: Flo – Brom – Iot
Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot

Chương 6: Oxi – Lưu huỳnh

Bài 29: Oxi – Ozon
Bài 30: Lưu huỳnh
Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Bài 32: Hiđro sunfua – Lưu huỳnh đioxit – Lưu huỳnh trioxit
Bài 33: Axit sunfuric – Muối sunfat
Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 38: Cân bằng hóa học
Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học