T2, 08 / 2018 3:16 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 11 nâng cao

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Phân loại các chất điện li
Bài 3: Axit, bazơ và muối
Bài 4: Sự điện li của nước – pH – Chất chỉ chỉ thị axit-bazơ
Bài 5: Luyện tập Axit, bazơ và muối
Bài 6: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 7: Luyện tập Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 8: Thực hành Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch

Chương 2: Nhóm Nitơ

Bài 9: Khái quát về nhóm nitơ
Bài 10: Nitơ
Bài 11: Amoniac và muối amoni
Bài 12: Axit nitric và muối nitrat
Bài 13: Luyện tập Tính chất của nitơ và hợp chất của nitơ
Bài 14: Photpho
Bài 15: Axit photphoric và muối photphat
Bài 16: Phân bón hóa học
Bài 17: Luyện tập tính chất của photpho và các hợp chất của photpho
Bài 18: Thực hành tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho. Phân biệt một số loại phân bón

Chương 3: Nhóm cacbon

Bài 19: Khái quát về nhóm cacbon
Bài 20: Cacbon
Bài 21: Hợp chất của cacbon
Bài 22: Silic và hợp chất của silic
Bài 23: Công nghiệp silicat
Bài 24: Luyện tập tính chất của cacbon, silic và hợp chất của chúng

Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 25: Hóa học hữu cơ và hợp chất hữu cơ
Bài 26: Phân loại và gọi tên hợp chất hữu cơ
Bài 27: Phân tích nguyên tố
Bài 28: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 29: Luyện tập chất hữu cơ, công thức phân tử
Bài 30: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 31: Phản ứng hữu cơ
Bài 32: Luyện tập cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Chương 5: Hiđrocacbon no

Bài 33: Ankan – Đồng đẳng, đồng phân và danh pháp
Bài 34: Ankan – Cấu trúc phân tử và tính chất vật lí
Bài 35: Ankan – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 36: Xicloankan
Bài 37: Luyện tập Ankan và xicloankan
Bài 38: Thực hành phân tích định tính – Điều chế và tính chất của metan

Chương 6: Hiđrocacbon không no

Bài 39: Anken – Danh pháp, cấu trúc và đồng phân
Bài 40: Anken – Tính chất, điều chế và ứng dụng
Bài 41: Ankađien
Bài 42: Khái niệm về tecpen
Bài 43: Ankin
Bài 44: Luyện tập hiđrocacbon không no
Bài 45: Thực hành tính chất của hiđrocacbon không no

Chương 7: Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên

Bài 46: Benzen và ankylbenzen
Bài 47: Stiren và naphtalen
Bài 48: Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 49: Luyện tập so sánh đặc điểm cấu trúc và tính chất của hiđrocacbon thơm với hiđrocacbon no và không no
Bài 50: Thực hành tính chất của một số hiđrocacbon thơm

Chương 8: Dẫn xuất halogen. Ancol – Phenol

Bài 51: Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 52: Luyện tập dẫn xuất hiđrocacbon
Bài 53: Ancol – Cấu tạo, danh pháp, tính chất vật lí
Bài 54: Ancol – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 55: Phenol
Bài 56: Luyện tập ancol, phenol
Bài 57: Thực hành tính chất của một vài dẫn xuất halogen, ancol và phenol

Chương 9: Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 58: Anđehit và xeton
Bài 59: Luyện tập Anđehit và xeton
Bài 60: Axit cacboxylic – Cấu trúc, danh pháp và tính chất vật lí
Bài 61: Axit cacboxylic – Tính chất hóa học, điều chế và ứng dụng
Bài 62: Luyện tập Axit cacboxylic
Bài 63: Thực hành tính chất của anđehit và axit cacboxylic