T2, 08 / 2018 3:22 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit, bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit, bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Chương 2: Nitơ – Photpho

Bài 7 : Nitơ
Bài 8 : Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ, photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photpho

Chương 3 : Cacbon – Silic

Bài 15 : Cacbon
Bài 16 : Hợp chất của cacbon
Bài 17 : Silic và hợp chất của silic
Bài 18 : Công nghiệp silicat
Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon, silic và các hợp chất của chúng

Chương 4 : Đại cương về hóa học hữu cơ

Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23 : Phản ứng hữu cơ
Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo

Chương 5 : Hiđrocacbon no

Bài 25 : Ankan
Bài 26 : Xicloankan
Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan
Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan

Chương 6 : Hiđrocacbon không no

Bài 29 : Anken
Bài 30 : Ankađien
Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien
Bài 32 : Ankin
Bài 33 : Luyện tập : Ankin
Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen

Chương 7 : Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm
Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon

Chương 8 : Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol

Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40 : Ancol
Bài 41 : Phenol
Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen, ancol, phenol
Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

Chương 9 : Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic

Bài 44 : Anđehit – Xeton
Bài 45 : Axit cacboxylic
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit – Xeton- Axit cacboxylic
Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic