T2, 08 / 2018 2:58 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 12 nâng cao

Chương 1: Este – Lipit

Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: Chất giặt rửa
Bài 4: Luyện tập: Mối liên hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbon

Chương 2: Cacbonhiđrat

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ
Bài 7: Tinh bột
Bài 8: Xenlulozơ
Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
Bài 10: Bài thực hành 1: Điều chế este và tính chất của một số cacbohiđrat

Chương 3: Amin – Amino Axit – Protein

Bài 11: Amin
Bài 12: Amino axit
Bài 13: Peptit và protein
Bài 14: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit, protein
Bài 15: Bài thực hành 2: Một số tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Bài 16: Đai cương về polime
Bài 17: Vật liệu polime
Bài 18: Luyện tập: Polime và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 19: Kim loại và hợp kim
Bài 20: Dãy điện hóa của kim loại
Bài 21: Luyện tập: Tính chất của kim loại
Bài 22: Sự điện phân
Bài 23: Sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Điều chế kim loại
Bài 25: Luyện tập: Sự điện phân – Sự ăn mòn kim loại – Điều chế kim loại
Bài 26: Bài thực hành 3: Dãy điện hóa của kim loại. Điều chế kim loại
Bài 27: Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm – Kim loại kiềm thổ – Nhôm

Bài 28: Kim loại kiềm
Bài 29: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 30: Kim loại kiềm thổ
Bài 31: Một số hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ
Bài 32: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ
Bài 33: Nhôm
Bài 34: Một số hợp chất quan trọng của nhôm
Bài 35: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 36: Bài thực hành số 5: Tính chât của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 37: Bài thực hành số 6: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

Bài 38: Crom
Bài 39: Một số hợp chất của crom
Bài 40: Sắt
Bài 41: Một số hợp chất của sắt
Bài 42: Hợp kim của sắt
Bài 43: Đồng và một số hợp chất của đồng
Bài 44: Sơ lược về một số kim loại khác
Bài 45: Luyện tập: Tính chất của crom, sắt và những hợp chất của chúng
Bài 46: Luyện tập: Tính chất của đồng và hợp chất của đồng. Sơ lược về các kim loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, Pb
Bài 47: Bài thực hành 7: Tính chất hóa học của crom, sắt, đồng và những hợp chất của chúng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch

Bài 48: Nhận biết một số cation trong dung dịch
Bài 49: Nhận biết một số anion trong dung dịch
Bài 50: Nhận biết một số chất khí
Bài 51: Chuẩn độ axit – bazơ
Bài 52: Chuẩn độ oxi hóa – khử bằng phương pháp pemanganat
Bài 53: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ
Bài 54: Bài thực hành 8: Nhân biệt một số ion trong dung dịch
Bài 55: Bài thực hành 9: Chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường