T2, 08 / 2018 3:02 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 12

Chương 1: Este – Lipit

Bài 1: Este
Bài 2: Lipit
Bài 3: Khái niệm về xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp
Bài 4: Luyện tập: Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ, tinh bột và xenlulozơ
Bài 7: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của cacbohiđrat
Bài 8: Thực hành: Điều chế, tính chất hóa học của este và cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino axit và protein

Bài 9: Amin
Bài 10: Amino axit
Bài 11: Peptit và protein
Bài 12: Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein

Chương 4: Polime và vật liệu polime

Bài 13: Đại cương về polime
Bài 14: Vật liệu polime
Bài 15: Luyện tập: Polime và vật liệu polime
Bài 16: Thực hành: Một số tính chất của protein và vật liệu polime

Chương 5: Đại cương về kim loại

Bài 17: Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loại
Bài 18: Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại
Bài 19: Hợp kim
Bài 20: Sự ăn mòn kim loại
Bài 21: Điều chế kim loại
Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại
Bài 23: Luyện tâp: Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại
Bài 24: Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm

Bài 25: Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm
Bài 26: Kim loại kiềm thổ
Bài 27: Nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 28: Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng
Bài 29: Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm
Bài 30: Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

Chương 7: Sắt và một số kim loại quan trọng

Bài 31: Sắt
Bài 32: Hợp chất của sắt
Bài 33: Hợp kim của sắt
Bài 34: Crom và hợp chất của crom
Bài 35: Đồng và hợp chất của đồng
Bài 36: Sơ lược về niken, kẽm, chì, thiếc
Bài 37: Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt
Bài 38: Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng
Bài 39: Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và nhưng hợp chất của sắt, crom

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ

Bài 40: Nhận biết một số ion trong dung dịch
Bài 41: Nhận biết một số chất khí
Bài 42: Luyện tập: Nhận biết một số chất vô cơ

Chương 9: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường

Bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế
Bài 44: Hóa học và vấn đề xã hội
Bài 45: Hóa học và vấn đề môi trường