T2, 08 / 2018 4:26 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Hóa 8

Chương 1: Chất – Nguyên Tử – Phân tử

Bài 1: Mở đầu môn Hóa học
Bài 2: Chất
Bài 3: Bài thực hành 1
Bài 4: Nguyên tử
Bài 5: Nguyên tố hóa học
Bài 6: Đơn chất và hợp chất – Phân tử
Bài 7: Bài thực hành 2
Bài 8: Bài luyện tập 1
Bài 9: Công thức hóa học
Bài 10: Hóa trị
Bài 11: Bài luyện tập 2

Chương 2: Phản ứng hóa học

Bài 12: Sự biến đổi chất
Bài 13: Phản ứng hóa học
Bài 14: Bài thực hành 3
Bài 15: Định luật bảo toàn khối lượng
Bài 16: Phương trình hóa học
Bài 17: Bài luyện tập 3

Chương 3: Mol và tính toán hóa học

Bài 18: Mol
Bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất
Bài 20: Tỉ khối của chất khí
Bài 21: Tính theo công thức hóa học
Bài 22: Tính theo phương trình hóa học
Bài 23: Bài luyện tập 4

Chương 4: Oxi – Không khí

Bài 24: Tính chất của oxi
Bài 25: Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
Bài 26: Oxit
Bài 27: Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
Bài 28: Không khí – sự cháy
Bài 29: Bài luyện tập 5
Bài 30: Bài thực hành 4

Chương 5: Hiđro – Nước

Bài 31: Tính chất – Ứng dụng của hiđro
Bài 32: Phản ứng oxi hóa – khử
Bài 33: Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
Bài 34: Bài luyện tập 6
Bài 35: Bài thực hành 5
Bài 36: Nước
Bài 37: Axit – Bazơ – Muối
Bài 38: Bài luyện tập 7
Bài 39: Bài thực hành 6

Chương 6: Dung dịch

Bài 40: Dung dịch
Bài 41: Độ tan của một chất trong nước
Bài 42: Nồng độ dung dịch
Bài 43: Pha chế dung dịch
Bài 44: Bài luyện tập 8
Bài 45: Bài thực hành 7