T4, 09 / 2018 4:51 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Sinh học 10

Phần một. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2: Các giới sinh vật

Phần hai. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương I. Thành phần hóa học của tế bào

Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4: Cacbohiđrat và lipit
Bài 5: Protêin
Bài 6: Axit nuclêic

Chương II. Cấu trúc của tế bào

Bài 7: Tế bào nhân sơ
Bài 8: Tế bào nhân thực
Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Bài 16: Hô hấp tế bào
Bài 17: Quang hợp

Chương IV. Phân bào

Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19: Giảm phân
Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào

Phần ba. SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic

Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật

Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

Bài 29: Cấu trúc của các loại virut
Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31: Virut gây bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật