T4, 09 / 2018 4:36 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Sinh 12

Phần Năm: Di truyền học
Chương 1: Cơ chế di truyền và biến dị

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
Bài 3: Điều hòa hoạt động gen
Bài 4: Đột biến gen
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
Bài 7: Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

Chương 2: Tính quy luật của hiện tượng di truyền

Bài 8: Quy luật Menđen: Quy luật phân li
Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập
Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen
Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen
Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân
Bài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài 14: Thực hành: Lai giống
Bài 15: Bài tập chương 1 và chương 2

Chương 3: Di truyền học quần thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thể
Bài 17: Cấu trúc di truyền của quần thể (tiếp theo)

Chương 4: Ứng dụng di truyền học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bào
Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Chương 5: Di truyền học người

Bài 21: Di truyền y học
Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học
Bài 23: Ôn tập phần di truyền học

Phần Sáu: Tiến hóa
Chương 1: Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóa
Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn
Bài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại
Bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi
Bài 28: Loài
Bài 29 : Quá trình hình thành loài
Bài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)
Bài 31: Tiến hóa lớn

Chương 2: Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sống
Bài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất
Bài 34: Sự phát sinh loài người

Phần Bảy: Sinh thái học
Chương 1: Cá thể và quần thể sinh vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái
Bài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
Bài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)
Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chương 2: Quần xã sinh vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
Bài 41: Diễn thế sinh thái

Chương 3: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường

Bài 42: Hệ sinh thái
Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái
Bài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh thái
Bài 46: Thực hành: Quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên
Bài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học