T2, 08 / 2018 6:57 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Toán 12 nâng cao

Giải bài tập Giải Tích 12 nâng cao

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

Bài 1: Tính đơn điệu của hàm số
Luyện tập (trang 8-9)
Bài 2: Cực trị của hàm số
Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
Luyện tập (trang 23-24)
Bài 4: Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ
Bài 5: Đường tiệm cận của đồ thị hàm số
Luyện tập (trang 36)
Bài 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm đa thức
Luyện tập (trang 44-45)
Bài 7: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của một số hàm phân thức hữu tỉ
Luyện tập (trang 50)
Bài 8: Một số bài toán thường gặp về đồ thị
Luyện tập (trang 57-58)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 1
Bài tập trắc nghiệm khách quan-1

Chương 2: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

Bài 1: Lũy thừa với số mũ hữu tỉ
Luyện tập (trang 78)
Bài 2: Lũy thừa với số mũ thực
Luyện tập (trang 81-82)
Bài 3: Lôgarit
Luyện tập (trang 92-93)
Bài 4: Số e và lôgarit tự nhiên
Bài 5: Hàm số mũ và hàm số lôgarit
Bài 6: Hàm số lũy thừa
Luyện tập (trang 117-118)
Bài 7: Phương trình mũ và lôgarit
Bài 8: Hệ phương trình mũ và lôgarit
Luyện tập (trang 127)
Bài 9: Bất phương trình mũ và lôgarit
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 2
Bài tập trắc nghiệm khách quan-2

Chương 3: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng

Bài 1: Nguyên hàm
Bài 2: Một số phương pháp tìm nguyên hàm
Luyện tập (trang 145-146)
Bài 3: Tích phân
Bài 4: Một số phương pháp tính tích phân
Luyện tập (trang 161-162)
Bài 5: Ứng dụng tích phân để tính diện tích hình phẳng
Bài 6: Ứng dụng tích phân để tính thể tích vật thể
Luyện tập (trang 174-175)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 3
Bài tập trắc nghiệm khách quan 3

Chương 4: Số phức

Bài 1: Số phức
Luyện tập (trang 190-191)
Bài 2: Căn bậc hai của số phức và phương trình bậc hai
Luyện tập (trang 199)
Bài 3: Dạng lượng giác của số phức và ứng dụng
Luyện tập (trang 207)
Câu hỏi và bài tập ôn tập chương 4
Bài tập trắc nghiệm khách quan 4
Câu hỏi và bài tập ôn tập cuối năm
Giải bài tập Hình Học 12 nâng cao

Chương 1: Khối đa diện và thể tích của chúng

Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Bài 2: Phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của các khối đa diện
Bài 3: Phép vi tự và sự đồng dạng của các khối đa diện. Các khối đa diện đều
Bài 4: Thể tích của khối đa diện
Ôn tập chương 1

Chương 2: Mặt cầu, Mặt trụ, Mặt nón

Bài 1: Mặt cầu, Khối cầu
Bài 2: Khái niệm về mặt tròn xoay
Bài 3: Mặt trụ, Hình trụ và Khối trụ
Bài 4: Mặt nón, Hình nón và Khối nón
Ôn tập chương 2

Chương 3: Phương pháp tọa độ trong không gian

Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian
Bài 2: Phương trình mặt phẳng
Bài 3: Phương trình đường thẳng
Ôn tập chương 3
Ôn tập cuối năm
Một số đề kiểm tra