T6, 08 / 2018 9:15 sáng | ky

Mục lục Giải Toán 7 Tập 1

Chương I: Số Hữu Tỉ. Số Thực

Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
Luyện tập trang 15-16
Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ
Bài 6: Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)
Luyện tập trang 22-23
Bài 7: Tỉ lệ thức
Luyện tập trang 26-27-28
Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Luyện tập trang 31
Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
Luyện tập trang 34-35
Bài 10: Làm tròn số
Luyện tập trang 38
Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
Bài 12: Số thực
Luyện tập trang 45
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương II: Hàm Số và Đồ Thị

Bài 1: Đại lượng tỉ tệ thuận
Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
Luyện tập trang 56
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch
Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
Luyện tập trang 61-62
Bài 5: Hàm số
Luyện tập trang 64-65
Bài 6: Mặt phẳng tọa độ
Luyện tập trang 68
Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)
Luyện tập trang 72-73-74
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương I: Đường Thẳng Vuông Góc. Đường Thẳng Song Song

Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Luyện tập trang 82-83
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Luyện tập trang 86-87
Bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
Bài 4: Hai đường thẳng song song
Luyện tập trang 91-92
Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
Luyện tập trang 94-95
Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Luyện tập trang 98-99
Bài 7: Định lí
Luyện tập trang 101-102
Ôn tập chương 1 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương II: Tam Giác

Bài 1: Tổng ba góc của một tam giác
Luyện tập trang 109
Bài 2: Hai tam giác bằng nhau
Luyện tập trang 112
Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
Luyện tập trang 114-115
Luyện tập trang 115-116
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
Luyện tập trang 119-120
Luyện tập trang 120
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc – cạnh – góc (g.c.g)
Luyện tập trang 123-124
Luyện tập trang 125
Bài 6: Tam giác cân
Luyện tập trang 127-128
Bài 7: Định lí Pi-ta-go
Luyện tập trang 131-132
Luyện tập trang 133
Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Luyện tập trang 137
Ôn tập chương 2 (Câu hỏi – Bài tập)

Mục lục Giải Toán 7 Tập 2 Full

Chương III: Thống Kê

Bài 1: Thu thập số liệu thống kê, tần số – Luyện tập (trang 8-9)
Luyện tập trang 8-9
Bài 2: Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu – Luyện tập (trang 12)
Luyện tập trang 12
Bài 3: Biểu đồ
Luyện tập trang 14-15
Bài 4: Số trung bình cộng
Luyện tập trang 20-21-22
Ôn tập chương III

Chương IV: Biểu Thức Đại Số

Bài 1: Khái niệm về biểu thức đại số
Bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số
Bài 3: Đơn thức
Bài 4: Đơn thức đồng dạng
Luyện tập trang 36
Bài 5: Đa thức
Bài 6: Cộng, trừ đa thức
Luyện tập trang 40-41
Bài 7: Đa thức một biến
Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến
Luyện tập trang 46
Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Ôn tập chương IV (Câu hỏi ôn tập – Bài tập)

Chương III: Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác – Luyện tập (trang 56)
Luyện tập trang 56
Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu – Luyện tập (trang 59-60)
Luyện tập trang 59-60
Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác – Luyện tập (trang 63-64)
Luyện tập trang 63-64
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác – Luyện tập (trang 67)
Luyện tập trang 67
Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc – Luyện tập (trang 70-71)
Luyện tập trang 70-71
Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác – Luyện tập (trang 73)
Luyện tập trang 73
Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Luyện tập (trang 76-77)
Luyện tập trang 76-77
Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác – Luyện tập (trang 80)
Luyện tập trang 80
Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác – Luyện tập (trang 83)
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi ôn tập – Bài tập)
Bài tập Ôn cuối năm (Phần Đại số – Phần Hình học)