T6, 08 / 2018 7:35 sáng | ky

Giải Toán 9 Tập 1

Chương I: Căn Bậc Hai. Căn Bậc Ba

Bài 1: Căn bậc hai
Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
Luyện tập trang 11-12
Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
Luyện tập trang 15-16
Bài 4: Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
Luyện tập trang 19-20
Bài 5: Bảng căn bậc hai
Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Bài 7: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai (tiếp theo)
Luyện tập trang 30
Bài 8: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai
Luyện tập trang 33-34
Bài 9: Căn bậc ba
Ôn tập chương I

Chương II: Hàm Số Bậc Nhất

Bài 1: Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
Luyện tập trang 45-46
Bài 2: Hàm số bậc nhất
Luyện tập trang 48
Bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b
Luyện tập trang 51-52
Bài 4: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Luyện tập trang 55
Bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
Luyện tập trang 59
Ôn tập chương II

Chương I: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông

Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
Luyện tập trang 69-70
Bài 2: Tỉ số lượng giác của góc nhọn
Luyện tập trang 77
Bài 3: Bảng lượng giác
Luyện tập trang 84
Bài 4: Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
Luyện tập trang 89
Ôn tập chương I

Chương II: Đường Tròn

Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn.
Luyện tập trang 100-101
Bài 2: Đường kính và dây của đường tròn
Bài 3: Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
Luyện tập trang 106
Bài 4: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
Bài 5: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.
Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
Luyện tập trang 116
Bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn
Bài 8: Vị trí tương đối của hai đường tròn (tiếp theo)
Luyện tập trang 123
Ôn tập chương II

Mục lục Giải Toán 9 Tập 2 Full

Chương III: Hệ Hai Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn

Bài 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
Luyện tập trang 12
Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
Luyện tập trang 15-16 (Tập 2)
Bài 4: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
Luyện tập trang 19-20 (Tập 2)
Bài 5: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
Luyện tập trang 24-25
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương IV: Hàm Số y = ax2 (a ≠ 0) – Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn

Bài 1: Hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Bài 2: Đồ thị hàm số y = ax2 (a ≠ 0)
Luyện tập trang 38-39
Bài 3: Phương trình bậc hai một ẩn
Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
Bài 5: Công thức nghiệm thu gọn
Luyện tập trang 49-50
Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
Luyện tập trang 54
Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Luyện tập trang 56-57
Bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Luyện tập trang 59-60
Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)

Tập 2: Phần Hình Học

Chương III: Góc Với Đường Tròn

Bài 1: Góc ở tâm. Số đo cung
Luyện tập trang 69-70 (Tập 2)
Bài 2: Liên hệ giữa cung và dây
Bài 3: Góc nội tiếp
Luyện tập trang 75-76
Bài 4: Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
Luyện tập trang 79-80
Bài 5: Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có ngoài ở bên trong đường tròn
Luyện tập trang 83
Bài 6: Cung chứa góc
Luyện tập trang 87
Bài 7: Tứ giác nội tiếp
Luyện tập trang 89-90
Bài 8: Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn
Luyện tập trang 95-96
Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
Luyện tập trang 99-100
Ôn tập chương 3 (Câu hỏi – Bài tập)

Chương IV: Hình Trụ – Hình Nón – Hình Cầu

Bài 1: Hình Trụ – Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ
Luyện tập trang 111-112-113
Bài 2: Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
Luyện tập trang 119-120
Bài 3: Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu
Luyện tập trang 126
Ôn tập chương 4 (Câu hỏi – Bài tập)
Bài tập ôn cuối năm (Phần Đại Số – Phần Hình Học)