T6, 08 / 2018 3:36 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao

Phần 1: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ học
Bài 2: Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
Bài 4: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 5: Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 6: Sự rơi tự do
Bài 7: Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8: Chuyển động tròn đều. Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9: Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 11: Sai số trong thí nghiệm thực hành
Bài 12: Thực hành: Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 13: Lực. Tổng hợp và phân tích lực
Bài 14: Định luật I Niu-tơn
Bài 15: Định luật II Niu-tơn
Bài 16: Định luật III Niu-tơn
Bài 17: Lực hấp dẫn
Bài 18: Chuyển động của vật bị ném
Bài 19: Lực đàn hồi
Bài 20: Lực ma sát
Bài 21: Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính
Bài 22: Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lực
Bài 23: Bài tập về động lực học
Bài 24: Chuyển động của hệ vật
Bài 25: Thực hành: Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Tĩnh học vật rắn

Bài 26: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
Bài 27: Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song
Bài 28: Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định
Bài 30: Thực hành: Tổng hợp hai lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng
Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
Bài 33: Công và công suất
Bài 34: Động năng. Định lí động năng
Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường
Bài 36: Thế năng đàn hồi
Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng
Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi
Bài 39: Bài tập về các định luật bảo toàn
Bài 40: Các định luật Kê-ple. Chuyển động của vệ tinh

Chương 5: Cơ học chất lưu

Bài 41: Áp suất thủy tĩnh. Nguyên lí Pa-xcan
Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li
Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

Phần 2: Nhiệt học

Chương 6: Chất khí

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
Bài 45: Định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt
Bài 46: Định luật Sác lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
Bài 47: Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay Luy – xác
Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn – Men-đê-lê-ép
Bài 49: Bài tập về chất khí

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 50: Chất rắn
Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
Bài 56: Sự hóa hơi và sự ngưng tụ
Bài 57: Thực hàng: Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng

Chương 8: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học
Bài 59: Áp dụng nguyên lí I nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học