T6, 08 / 2018 3:31 sáng | ky

Mục lục Giải bài tập Vật Lý 10

Phần Một: Cơ học

Chương 1: Động học chất điểm

Bài 1: Chuyển động cơ
Bài 2: Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4: Sự rơi tự do
Bài 5: Chuyển động tròn đều
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do

Chương 2: Động lực học chất điểm

Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn
Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
Bài 13 : Lực ma sát
Bài 14 : Lực hướng tâm
Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 16 : Thực hành : Xác định hệ số ma sát

Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn

Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 22 : Ngẫu lực

Chương 4: Các định luật bảo toàn

Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
Bài 24 : Công và Công suất
Bài 25 : Động năng
Bài 26 : Thế năng
Bài 27 : Cơ năng

Phần Hai: Nhiệt học

Chương 5: Chất khí

Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học

Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học

Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất
Bài 39 : Độ ẩm của không khí
Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng