HÓA HỌC

Bài tập phương pháp tính PH
Chuyên đề: Sự điện li Bài tập phương pháp tính PH Bài 1: Câu nào sai khi nói về pH và pOH của dung dịch ? A. pH = lg[H+]        B. pH + pOH = 14 C. [H+].[OH–] = 10-14        D. [H+] = 10-a ⇔ pH = a Bài 2: Dung dịch H2SO4 0,10 M có A. pH = 1        B. pH < 1        C. pH > 1        D. [H+[...]
Dạng 3: Phương pháp tính pH
Chuyên đề: Sự điện li Phương pháp tính pH Lý thuyết và Phương pháp giải a. PH với axit, bazo mạnh Phương pháp – Tính số mol H+/OH– hoặc tổng số mol H+/OH– – Tính nồng độ H+/OH– – Áp dụng công thức tính pH: pH=-lg[H+] – Nếu là dung dịch bazo t[...]
Bài tập phương pháp bảo toàn điện tích
Chuyên đề: Sự điện li Bài tập phương pháp bảo toàn điện tích Bài 1: Trong một cốc nước chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl–, và d mol HCO3–. Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d A. a + b = c + d        B. 2a + 2b = c + d C. 40a + 24b = 35,5c + 61d        D. 2a + 2b = -c – d Bài 2: Một[...]
Dạng 2: Phương pháp bảo toàn điện tích
Chuyên đề: Sự điện li Phương pháp bảo toàn điện tích Lý thuyết và Phương pháp giải Nguyên tắc: Trong dung dịch tổng điện tích dương bằng tổng điện tích âm. Từ đó suy ra tổng mol điện tích dương bằng tổng mol điện tích âm. Bài tập vận dụng Bài 1: Cho 500 ml dung dịch X có các ion và[...]
Bài tập sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li
Chuyên đề: Sự điện li Bài tập sự điện li, chất điện li, viết phương trình điện li Bài 1: Dãy nào sau đây chỉ chứa các chất điện li mạnh: A. NaNO3, HClO3, NaHSO4, Na2S, NH4Cl. B. NaNO3, Ba(HCO3)2, HF, AgCl, NH4Cl. C. NaNO3, HClO3, H2S, Mg3(PO4)2, NH4Cl. D. NaNO3, HClO3, Na2S, NH4Cl, NH3. Bài 2: Dãy n[...]
Lý thuyết: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li
Chuyên đề: Sự điện li Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li – Lý thuyết đầy đủ nhất a/ Bản chất và điều kiện của phản ứng: Dung dịch A + dung dịch B dung dịch sản phẩm . Bản chất là sự trao đổi các ion trong các dung dịch phản ứng để kết hợp với nhau tạo thành chất sản phẩm thoả m[...]
Lý thuyết: pH của dung dịch
Chuyên đề: Sự điện li pH của dung dịch – Lý thuyết đầy đủ nhất CÔNG THỨC MÔI TRƯỜNG pH = – lg[H+] pOH = – lg[OH–] [H+].[OH–] = 10-14 pH + pOH = 14 pH = a [H+] = 10-a pOH = b [OH–] = 10-b pH < 7 → Môi trường axít pH > 7 → Môi trường bazơ pH = 7 → Môi trư[...]
Lý thuyết: Axit, bazo, muối
Chuyên đề: Sự điện li Axit, bazơ, muối – Lý thuyết đầy đủ nhất a/ Axit và bazơ theo thuyết Areniut: * Axit: Là chất khi tan trong nước phân li cho ion H+         Axit: −H2O→ H+ * Bazơ: Là chất khi tan trong nước phân li cho ion OH–         Bazơ: −H2O→ OH– *Axit nhiều nấc: Những axi[...]
Lý thuyết: Sự điện li
Chuyên đề: Sự điện li Sự điện li – Lý thuyết đầy đủ nhất 1. Sự điện li a/ Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion. b/ Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra được ion. Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được. c/ Phương trình điện li: AXIT[...]
Bài 9: Luyện tập: Cấu trúc và tính chất của một số cacbohiđrat tiêu biểu
Bài 1 (trang 52 sgk Hóa 12 nâng cao): Đốt cháy một hợp chất hữu cơ có 6 nguyên tử cacbon trong phân tử thu được hỗn hợp sản phâm CO2 và nước theo tỉ lệ mol 1:1. Hợp chất đó có thể là hợp chất nào trong các hợp chất dưới đây. Biết rằng số mol oxi tiêu thụ bằng số mol CO2 thu được? A. Glucozơ C6H12O6 [...]