T4, 10 / 2018 7:48 sáng | ky

Chuyên đề: Sự điện li

pH của dung dịch – Lý thuyết đầy đủ nhất

CÔNG THỨC MÔI TRƯỜNG
pH = – lg[H+]

pOH = – lg[OH]

[H+].[OH] = 10-14

pH + pOH = 14

pH = a [H+] = 10-a

pOH = b [OH] = 10-b

pH < 7 → Môi trường axít

pH > 7 → Môi trường bazơ

pH = 7 → Môi trường trung tính

[H+] càng lớn ↔ Giá trị pH càng bé

[OH] càng lớn ↔ Giá trị pH càng lớn

Bài viết cùng chuyên mục