T4, 10 / 2018 7:50 sáng | ky

Chuyên đề: Sự điện li

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li – Lý thuyết đầy đủ nhất

a/ Bản chất và điều kiện của phản ứng:

Dung dịch A + dung dịch B dung dịch sản phẩm . Bản chất là sự trao đổi các ion trong các dung dịch phản ứng để kết hợp với nhau tạo thành chất sản phẩm thoả mãn các điều kiện. – Có sự trung hoà về điện (tổng số mol điện tích âm = tổng số mol điện tích dương). Số molđiện tích = số molion.điên tíchion – Các ion trong dung dịch không có phản ứng với nhau.      * Các ion trong dung dịch thường kết hợp với nhau theo hướng: tạo kết tủa, tạo chất khí, tạo chất điện lli yếu (các ion có tính khử có thể phản ứng với các ion có tính oxi hoá theo kiểu phản ứng oxi hoá – khử).

b/ Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li

– Phản ứng xảy ra trong dung dịch các chất điện li là phản ứng giữa các ion. – Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau tạo thành ít nhất 1 trong số các chất sau: + Chất kết tủa.  + Chất điện li yếu. + Chất khí.

c. Phản ứng thuỷ phân muối:

Dạng muối Phản ứng thuỷ phân pH của dung dịch
Muối tạo bởi axit mạnh với bazơ mạnh Không thuỷ phân pH = 7
Muối tạo bởi axit mạnh với bazơ yếu Có thuỷ phân (Cation kim loại bị thuỷ phân, tạo mt axit) pH < 7
Muối tạo bởi axit yếu với bazơ mạnh Có thuỷ phân ( Anion gốc axit bị thuỷ phân, tạo mt bazơ) pH > 7
Muối tạo bởi axit yếu với bazơ yếu Có thuỷ phân (Cả cation kim loại và anion gốc axit đều bị thuỷ phân) Tuỳ vào Ka, Kb quá trình thuỷ phân nào chiếm ưu thế, sẽ cho môi trường axit hoặc bazơ.
Bài viết cùng chuyên mục