T4, 10 / 2018 7:33 sáng | ky

Chuyên đề: Sự điện li

Sự điện li – Lý thuyết đầy đủ nhất

1. Sự điện li

a/ Sự điện li: là quá trình phân li các chất trong nước ra ion.

b/ Chất điện li: là những chất tan trong nước phân li ra được ion. Dung dịch trong nước của các chất điện li sẽ dẫn điện được.

c/ Phương trình điện li:

AXIT → Cation H+ + Anion gốc axit

BAZƠ → Cation KL + Anion OH

MUỐI → Cation KL (hoặc NH4+) + Anion gốc axit

d/ Các hệ quả:

– Trong một dung dịch, tổng ion dương = tổng ion âm.

– Tổng số gam các ion sẽ bằng tổng số gam các chất tan có trong dung dịch đó.

2. Phân loại các chất điện li

a/ Độ điện li: (α)

ly-thuyet-su-dien-li-phan-loai-cac-chat-dien-li  ĐK: 0 < α ≤ 1

n: số phân tử hoà tan; n0: số phân tử ban đầu.

b/ Chất điện li mạnh và chất điện li yếu:

– Chất điện li mạnh: Là những chất khi tan trong nước, các phân tử hoà tan đều phân li ra ion (α=1, phương trình biểu diễn →).

Axit mạnh: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4, HBr, HI, …

Bazơ mạnh: KOH, NaOH, Ba(OH)2, …

Muối: Hầu hết các muối (trừ HgCl2, Hg(CN)2 ).

– Chất điện li yếu: Là những chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion (0 < α < 1, phương trình biểu diễn ⇋).

Axit yếu: CH3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3,…

Bazơ yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3, NH3, …

– Cân bằng điện li:

HF → H+ + F    ly-thuyet-su-dien-li-phan-loai-cac-chat-dien-li

* Ảnh hưởng của sự pha trộn đến độ điện li: Khi pha loãng tăng.

Bài viết cùng chuyên mục