SINH HỌC

Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 5)
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu hỏi trắc nghiệm Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (phần 5) Câu 41: Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ: A. Gen (ADN) → tARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng. B. Gen (ADN) → mARN → tARN → Prôtêin → Tính trạ[...]
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 4)
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 4) Câu 31: Ngoài việc phát hiện hiện tượng liên kết gen trên nhiễm sắc thể thường và trên nhiễm sắc thể giới tính, lai thuận và lai nghịch đã được sử dụng để phát hiện ra hiện tượng di[...]
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 3)
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 3) Câu 21: Bằng chứng của sự liên kết gen là A. hai gen không alen cùng tồn tại trong một giao tử. B. hai gen trong đó mỗi gen liên quan đến một kiểu hình đặc trưng. C. hai gen không a[...]
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 2)
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 2) Câu 11: Dự đoán kết quả về kiểu hình của phép lai P: AaBb (vàng, trơn) x aabb (xanh, nhăn) A. 9 vàng, trơn: 3 vàng, nhăn: 3 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn. B. 1 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn: [...]
Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 1)
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Câu hỏi trắc nghiệm: tính quy luật của hiện tượng di truyền (phần 1) Câu 1: Các bước trong phương pháp lai và phân tích cơ thể lai của Menđen gồm: 1. Đưa giả thuyết giải thích kết quả và chứng minh giả thuyết 2. Lai các dòng thuần khác nhau về 1 hoặc[...]
Công thức về chuyên đề tính quy luật của hiện tượng di truyền (1)
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Công thức về chuyên đề tính quy luật của hiện tượng di truyền (1)    1. Số loại giao tử     – Một tế bào sinh dục đực khi giảm phân cho ra hai loại giao tử     – Một tế bào sinh dục cái giảm phân cho ra 1 tế bào trứng     – Một cơ t[...]
Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Ảnh hưởng của môi trường lên kiểu gen I. Mối quan hệ gen và tính trạng II. Sự tương tác giữa kiểu gen, môi trường và kiểu hình     – Kiểu gen, môi trường và kiểu hình có quan hệ mật thiết với nhau. Kiểu gen quy định khả năng phản ứng của cơ th[...]
Tương tác gen và di truyền đa hiệu
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Tương tác gen và di truyền đa hiệu     I. Tương tác gen     – Tương tác gen là sự tác động qua lại giữa các gen trong quá trình hình thành kiểu hình.     – Bản chất là sự tương tác giữa các sản phẩm của gen với nhau trong quá trình thành [...]
Di truyền liên kết với giới tính và truyền ngoại nhân
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Di truyền liên kết với giới tính và truyền ngoại nhân I. Di truyền liên kết với giới tính     1. NST giới tính     – Trên NST giới tính ngoài các gen quy định giới tính cũng có các gen quy định tính trạng thường.     – Ở người, động vật c[...]
Hoán vị gen
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Hoán vị gen    1.Thí nghiệm của Moocgan    Trong thí nghiệm của Moocgan về di truyền liên kết, khi lai phân tích ruồi đực F1 thu được tỉ lệ 1 thân xám, cánh dài : 1 thân đen, cánh cụt.    Tuy nhiên khi lai phân tích ruồi cái F1 thì đời con thu được: [...]