SINH HỌC

Liên kết gen
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Liên kết gen    1. Thí nghiệm của Moocgan     – Moocgan cho lai 2 dòng ruồi giấm thuần chủng thân xám, cánh dài và thân đen, cánh cụt được F1 toàn ruồi thân xám, cánh dài.     – Lai phân tích ruồi đực F1, thu được thế hệ sau phân li theo [...]
Quy luật phân li độc lập
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Quy luật phân li độc lập    1. Thí nghiệm    Menđen cho lai cây đậu Hà Lan cho hạt vàng trơn thuần chủng với cây đậu Hà Lan hạt xanh nhăn thuần chủng thì cho F1 đồng tính 100% đều là hạt vàng trơn. F1 tự thụ phấn cho 315 hạt vàng trơn, 108 hạt xanh, [...]
Quy luật phân li
CHUYÊN ĐỀ: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN Quy luật phân li I. Phương pháp nghiên cứu của Menđen    a. Đối tượng     – Menđen thực hiện nghiên cứu trên nhiều đối tượng khác nhau, thành công nhất là trên Đậu Hà Lan.     – Thuận lợi khi nghiên cứu trên Đậu Hà Lan:    • Đậu Hà Lan là[...]
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 5)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 5) Câu 41: Sự co xoắn ở các mức độ khác nhau của nhiễm sắc thể tạo điều kiện thuận lợi cho A. sự phân li nhiễm sắc thể trong phân bào. B. sự tổ hợp nhiễm sắc thể trong phân bào. C. sự biểu hiện hình thái NST[...]
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 4)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 4) Câu 31: Đột biến gen lặn sẽ biểu hiện trên kiểu hình A. khi ở trạng thái dị hợp tử và đồng hợp tử. B. thành kiểu hình ngay ở thế hệ sau. C. ngay ở cơ thể mang đột biến. D. khi ở trạng thái đồng hợp tử Câu[...]
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 3)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 3) Câu 21: Một chuỗi polipeptit của sinh vật nhân sơ có 298 axit amin, vùng chứa thông tin mã hóa chuỗi polipeptit này có số liên kết hidrô giữa A với T bằng số liên kết hidrô giữa G với X (tính từ bộ ba mở [...]
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 2)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 2) Câu 11: Sản phẩm hình thành cuối cùng theo mô hình của opêron Lac ở E.coli là: A. 1 loại prôtêin tương ứng của 3 gen Z, Y, A hình thành 1 loại enzim phân hủy lactôzơ B. 3 loại prôtêin tương ứng của 3 gen [...]
Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 1)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Câu hỏi trắc nghiệm: cơ chế di truyền và biến dị (phần 1) Câu 1: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn? A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’[...]
Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (3) 1. Số liên kết hiđrô    – Đột biến đảo cặp nuclêôtit, số liên kết hiđrô được giữ nguyên.    – Đột biến thay thế:    • Thay 1 cặp A – T thành 1 cặp G – X: Hđb = H + 1    • Thay 1 cặp G – X thành 1[...]
Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (2)
CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ Công thức về Chuyên đề cơ chế di truyền và biến dị (2) I. Quá trình phiên mã    1. Số ribônuclêôtit cần sử dụng trong quá trình phiên mã:    2. Liên hệ giữa chiều dài và số ribônuclêôtit:    3. Khối lượng của ARN: M = rN x 300 đvC    4. Số liên kết hoá trị giữ[...]