VẬT LÝ

Bài tập: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa
Bài tập: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa Câu 1. Cho một chất điểm đang dao động điều hòa. Biết rằng quãng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật đạt tốc độ 6π√2 cm/s đều bằng nhau và bằng 1 s. Biên độ dao động của chất điểm là A. 6√2 cm hoặc 24 cm.          B. 6 cm hoặc 12 cm. C[...]
Dạng 8: Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa
Phương pháp đường tròn hỗn hợp trong dao động điều hòa 1. Phương pháp Cùng một dao động: x = Acos(ωt + φ) v = vmaxcos(ωt + φ + π/2 ), vmax = Aω. a = amaxcos(ωt + φ + π ), amax = Aω2. F = Fmaxcos(ωt + φ + π), Fmax = m.amax = mω2A. Biểu diễn các đại lượng dao động điều hòa trên cùng một [...]
Bài tập: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa
Bài tập: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa Câu 1: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình lớn nhất của vật có thể đạt được trong khoảng thời gian Δt = T/3? Câu 2: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, chu kỳ T. Tìm tốc độ trung bình [...]
Dạng 7: Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa
Tốc độ trung bình và vận tốc trung bình trong dao động điều hòa 1. Phương pháp a) Tổng quát: v− = S/t Trong đó: – S: quãng đường đi được trong khoảng thời gian t – t: là thời gian vật đi được quãng đường S b. Bài toán tính tốc độ trung bình cực đại của vật trong khoảng thời gian t: vmax−[...]
Dạng 6: Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được
Tìm quãng đường, quãng đường lớn nhất, nhỏ nhất (smax, smin) vật đi được 1. Phương pháp a) Loại 1: Bài toán xác định quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian Δt. Chú ý:     + Trong thời gian t = 1T vật đi được quãng đường S = 4A     + Trong thời gian nửa chu kỳ T vật đi được quãng đường S = 2A[...]
Bài tập: Tìm li độ của vật tại thời điểm t
Bài tập: Tìm li độ của vật tại thời điểm t Câu 1. Một vật dao động điều hòa với biên độ A. Tại thời điểm t1 = 1,2s vật đang ở vị trí cân bằng theo chiều dương, tại thời điểm t2vật đang ở biên âm và đã đi qua vị trí cân bằng 3 lần tính từ thời điểm t1 (Không tính lần ở t1 ). Hỏi tại thời điểm ban đầu[...]
Dạng 5: Tìm li độ của vật tại thời điểm t
Tìm li độ của vật tại thời điểm t 1. Phương pháp Bước 1: Xác định thời điểm ban đầu to Bước 2: Tức kể từ thời điểm to vật đi thêm n vòng và góc φ thì đến thời điểm t1 Hạ M xuống trục ox ta được vị trí của vật ở thời điểm t1. 2. Ví dụ Ví dụ 1: Cho vật dao động theo ph[...]
Bài tập: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n
Bài tập: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n – Bài tập đầy đủ các dạng có đáp án Câu 1. Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình x = 4cos 2π/3 t (x tính bằng cm; t tính bằng s). Kể từ t = 0, chất điểm đi qua vị trí có li độ x = -2 cm lần thứ 2011 tại thời điểm A. 3016 s.         [...]
Dạng 4: Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n
Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n – Bài tập đầy đủ các dạng có đáp án 1. Phương pháp Bước 1: Xác định vị trí ban đầu thời điểm to và vị trí M thời điểm t1 của vật trên trục dao động và trên đường tròn, Vt = t2 – t1 Bước 2: Nếu chỉ cho vị trí M thì 1 vòng v[...]